Forkortelser

Start | Fotoalbum | Strik | Strikgalleri | 71 gode grunde | Forkortelser | Links | Løst snak | Vævning | Vævgalleri | Spinding | Om mig

 

Oversættelser fra engelske forkortelser 

Jeg har her prøvet at vise nogle oversættelser fra engelske forkortelser, både til maskinstrik, men forekommer også  i alm. håndstrikkeopskrifter. 
I engelske opskrifter er der  brugt inch som er det mål der bliver brugt i USA. Forhåbentlig vil den følgende liste hjælpe.

Machine Knitting Abbreviations and Terms = Maskinstriknings forkortelser og benævnelser.

Gauge  = strikkefasthed for det meste  målt på 10 X 10 cm eller 4 inch
1 Inch
= 2,5 cm

AC
alternate color, contrasting color = kontrastfarve
alt alternate(ly) = i stedet for
Approx
approximately = ca.
BC =
back cross = kryds bagved
beg
begin(ning) = begyndelse
beg M  beginning marker = markér begyndelse
BB
back bed. This is the main bed for Japanese machines, and the ribber for Passap. = Bageste seng. Dette er hovedsengen på japanske maskiner og ribsengen  på Passap 
BG body gauge = kropsmål
BO bind off = luk af
bet
between = imellem
c wool forward = tråden lægges foran
carr carriage = slæde
CC
contrast color = kontrast farve
CO
cast on = slå op
COL, CAL
carriage on left (a few magazines use COL to mean color) = slæde til venstre 
At the Same Time
- Two techniques will be performed at the same time, such as shaping the neck and shoulder. Read ahead so that you understand the pattern instructions. = 2 ting skal udføres samtidig, så som at strikke halsudskæring og lukke af til skulder. Husk at læse opskriften før du går i gang så du forstår instruktionerne.
COR, CAR
carriage on right = slæde til højre 
con contrast = kontrast
cont continue(ing) = fortsæt
BO bind off = luk af
Cr L, CL 
crocc to left = kryds til venstre
Cr R, CR 
crocc to right = kryds til højre
cT wool forward, knit 2 stitches together = læg garnet foran og strik 2 masker sammen
cTc = wool forward, knit 2 stitches together, wool forward = læg garnet foran og strik 2 masker sammenDK ?(yarn weight) = garntykkelse
dec  decrease = indtagning
dbl dec
double decrease = indtagning over 2 masker
diag
diagonal = diagonal
dpn
double point needle = strømpepinde
dr 1
drop 1 stitch = lade 1 maske falde
dup
duplicate stitch = gentag maske
ea each = hver enkelt
E/N every needle = alle nåle
E/R every row = alle rækker
EON every other needle = hver anden nål
EOR every other row =hver anden række
EOS every other stitch = hver anden maske
ev every = hver
feeder 1 (a) main yarn feeder.  Usually holds main color. = trådholder 1 (a)  til hovedgarnet
feeder 2 (b) secondary yarn feeder.  Usually holds contrast color. = trådholder 2 (b)  til kontrastgarnet
FB front bed.  This is the ribber for Japanese machines, and the main bed for Passap. = forreste seng. Dette er ribsengen på japanske maskiner og hovedsengen på Passap 
FF full(y) fashion(ed) = fuldfasioneret
FF dec. fully fashioned decrease.  To decrease 1 stitch, use the two prong transfer tool and move the two edgestitches inwards by 1 needle. This may also be done using the three prong tool. = fuldfasioneret indtagning  For at tage ind, bruges 2 dækkernålen og flytter 2 kantmasker 1 m indad, den 3 nål har nu 2 masker. Det samme kan gøres med 3 dækkernålen eller hvis man har en 5 dækkernål. Giver en pæn indtagning og kan i stribemønster give et specielt udseende der kan udnyttes i mønsteret
FF inc fully fashioned increase.  To increase 1 stitch, use the two prong transfer tool and move the two edge stitches outwards by 1 needle. Pick up the top of a stitch from the row below and hang on the empty needle. = fuldfasioneret udtagning For at tage ud, bruges 2 dækkernålen og flytter 2 kantmasker 1 m udad, ved det hul der opstår tager man masken op fra rækken nedenunder og hænger på den tomme nål. Det samme kan gøres med 3 dækkernålen eller hvis man har en 5 dækkernål.
fig figure = figur
FO fasten off = bryd garnet
foll following = efterfølgende
FNP first needle position = første nålestilling
FNR full needle rib = rib over alle nåle 
gm grams = gram
G-bar, G.B. garter bar = retstrikningskam
G-carr, G.C. garter carriage = retstrikningsapparat
HP hold position. =   This is usually pos. D or E, depending on brand of machine. The needles are placed in the most forward extended position, and the carriage is set to hold or partial knit. See knitter manual for specific details. Needles in HP will not knit. = tomgangsposition 
inc. increase = tag ud
K knit = strik ret
KB
knit into back of stitch =
strik i bageste lænke på masken
KWK
knit across, wrap, knit back = tag masker bagfra og strik
L(t)
left = venstre
LHS left hand side = venstre side
MB main bed = hovedseng eller bageste seng
MC
main color = bundfarve eller hovedfarve
MT main tension. The number setting on the tension or stitch dial. This is the tension the main body of the garment requires, and is determined from the gauge swatch. = hovedindstillingen Dette er indstillingen af hovedsengen
MT -1, -2, -3 Main tension less 1, 2, 3 full numbers. Frequently used for ribbing or bands.
MT +1, +2, +3 Main tension plus 1,2,3 full numbers.
MY Main yarn. =  Frequently called main color (MC). = hovedgarnet 
n(s) or ndl(s) needle(s) = pinde
NWP non-working position, position A. Needles in this position do not knit, no matter how the carriage is set. =  ikke arbejdende nåle. Nåle i denne position strikker ikke, uanset hvordan slæden er indstillet.
O wool over = slå om
opp opposite =modsat
OWP out of work = ude af arbejde
oz ounces
patt(s) pattern(s) = mønster
P purl =vrang
2P pass two slip stitches over = træk begge løse masker over
pos position. Usually refers to a relative position on the needle bed, such as a,b,c,d, and sometimes e. The needle's position on the bed, together with the carriage settings, determines whether the stitch will knit, slip, tuck, or hold. =  nålestilling Refererer til nålenes position på nålesengen, såsom a, b, c, d og nogen gange e. Denne position sammen med slædens indstilling, angiver hvad der strikkes, ex. glatstrik, mønster, fang eller delvis strik  
PT purl two together = strik 2 m vrang sammen
PU pick up = samle op
r(s) row(s) = rk. række
R(t) right = højre 
RHS right hand side = højre side 
RB ribber bed or rear bed = rib seng eller forreste seng 
rem
remaining =rest
rep, rept repeat = gentag
R.C. ravel cord 
RC row count(er)
rnds
rounds =omgange
RT rib tension. = ribbens maskespænding
S2 slip two together = tag 2 m løst af
SK slip one, knit one = tag 1 m løst af, strik 1 m
SKP slip one, knit one, pass slip sticth over = tag 1 m løst af, strik 1 m og træk den løse m over
SSK slip, slip, knit = tag 2 m løs af en efter en, strik 1 m og træk de 2 løse m over
SP
slip one purlwise = tag 1 m vrang løst af 
STP slip one, knit two together, pass slip stich over =tag 1 m løst af, strik 2 m sammen og træk den løse m over
s2kp
= slip 2 stitches, knit 1, pass slipped stitches over = tag 2 masker ret løst af, strik næste maske, træk de løse masker over
st(s)
stitch(es) = maske(r)
SR, or SHR short row. Also known as partial knit. Frequently used together with the abbreviation KWK. This may be either an increasing or decreasing shaping. To decrease, selected sts are placed in hold, by bringing the needle all the way forward to pos D or E, depending on the brand of machine, and setting the carriage to hold; knit 1 row, wrap the yarn under the first holding needle, and knit back to original side. To increase, selected sts are returned to upper working position, about halfway back on the needle bed, so that they will catch and knit when the carriage passes over them. = Afkortede rækker.
SS stitch size. The number on the tension, or stitch dial. = maskestr./pindestr.
st(s) stitch(es) =maske(r)
St St stockinette stitch. Plain knitting on all machines = glatstrik. This is knit 1 row, purl 1 row. = 1 rk. ret 1 rk. vrang
T2 knit two together = strik 2 masker sammen
Tc knit 2 stitches together, wool forward = strik 2 masker sammen, tråden lægges foran
T3 = knit three together = strik 3 masker sammen
T4 = knit four together = strik 4 masker sammen
TB = knit 2 stitches together, through back of stitches = strik 2 masker sammen i bageste masker
tog together = strik sammen
T, tens, TD (occasionally SD for Stitch Dial) tension.  The number on the tension, or stitch dial.  = indstilling af maskespænding 
make one stitch by picking up loop between stitches = 1 ekstra maske hentes op ved at strikke om løkken mellem maskerne 
UWP upper working position = øverste arbejdsposition
WP working position = arbejdsposition
WY waste yarn =restgarn
x times = x gange
YM yarn marker.
Usually a short length of CC yarn placed over the edge st, or over specified needles before knitting the next row. This creates a visual marker on the fabric. Useful as a reference point when assembling the garment, and is removed from the completed garment markeringsgarn, maskemarkører.

Til toppen

Skriv til webmaster @ bentestrik .dk hvis du har nogen spørgsmål eller kommentarer
Husk at fjerne mellemrummene
Jeg vil forsøge at svare dig indenfor 48 timer.